Iepirkumi

Rīgas brīvostas piestātņu pasu izgatavošana

Identifikācijas numurs
RBF_2017/35
Publikācijas datums
2017. gada 6. jūlijs
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Beigu datums
2017. gada 24. jūlijs, 11:00
Apraksts

Lai personīgi iesniegtu piedāvājumu, pretendentam iepriekš jāvienojas ar Nolikuma 1.2. punktā norādīto kontaktpersonu par konkrētu iesniegšanas laiku un caurlaižu noformēšanu.

Rezultāti

PAZIŅOJUMS

N.P.K.

Nosaukums

 

1.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas brīvostas flote” Reģ.Nr. 40103321893

2.

Projekta nosaukums, ja tāds tiek piemērots, kura ietvaros Iepirkuma procedūra veikta (iepirkumiem ES fondu un citu ārvalstu finanšu resursu finansēto projektu ietvaros)

-

3.

Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas numurs

„ Rīgas brīvostas piestātņu pasu izgatavošana”

(id. Nr. RBF_2017/35)

 

4.

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Rīgas brīvostas piestātņu pasu izgatavošana atbilstoši tehniskajai specifikācijai

5.

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos (nosaukums un reģistrācijas numurs)

SIA “GGB” (Reģ. Nr.40003476326)

6.

Pretendenta piedāvātā līgumcena

36 900,00 EUR (trīsdesmit seši tūkstoši deviņi simti euro) bez PVN

7.

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums

2017.gada 24.jūlijs

Dokumenti
NOLIKUMS
1.pielikums - Tehniskā specifikācija
2. pielikums - Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā (forma)
3. pielikums - Apliecinājums par atbilstību pretendentu kvalifikācijas prasībām (forma)
4. pielikums - Tehniskais piedāvājums (forma)
5. pielikums - Finanšu piedāvājuma (forma)
7. pielikums - Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (forma)
6. pielikums - Galveno piesaistīto speciālistu saraksts (veidne)
8. pielikums - Iepirkuma līguma projekts

Lai saņemtu iepirkuma dokumentāciju, lūdzu aizpildiet formu.

SIA LVR Flote nodrošina, ka Jūsu norādītā e-pasta adrese tiks izmantota tikai atbilstoši iesniegšanas mērķim un netiks izpausta trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

LVR Flote
LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar sniegto pakalpojumu klāstu dod pienesumu Latvijas ostu konkurētspējai.
LVR Flote