Iepirkumi

Krūmu izciršana Kundziņsalā

Identifikācijas numurs
RBF_2017/31
Publikācijas datums
2017. gada 29. augusts
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Beigu datums
2017. gada 13. septembris, 10:00
Apraksts

Ieinteresētie piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 13.septembrim plkst.10:00, SIA “RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” Meldru ielā 3c, Rīgā, darba dienās no 8:30 līdz 12:30 un no plkst. 13:00 līdz 17:30 un 2017.gada 6.septembrī no plkst.8:30 līdz plkst.10:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam Pasūtītāja Nolikumā norādītajā adresē līdz iepriekš noteiktajam termiņam. Lai personīgi iesniegtu piedāvājumu, pretendentam iepriekš jāvienojas ar sekretāri info@rbflote.lv, +371 67090773 par konkrētu iesniegšanas laiku un caurlaižu noformēšanu.

Rezultāti

PAZIŅOJUMS

N.P.K.

Nosaukums

 

1.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas brīvostas flote” Reģ.Nr. 40103321893

2.

Projekta nosaukums, ja tāds tiek piemērots, kura ietvaros Iepirkuma procedūra veikta (iepirkumiem ES fondu un citu ārvalstu finanšu resursu finansēto projektu ietvaros)

-

3.

Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas numurs

Atklāta iepirkuma procedūra „Krūmu izciršana Kundziņsalā”

(id. Nr. RBF_2017/31)

4.

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Iepirkuma priekšmets ir nodrošināt Rīgas brīvostas neiznomātajā teritorijā esošo zemes gabalu atbrīvošanu no krūmiem un nokaltušajiem kokiem saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tehnisko specifikāciju, pievienotajām VZD kartes skata izdrukām un veicamo darbu aprakstiem konkrētajos zemes gabalos un Iepirkuma līguma projektam.

5.

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos (nosaukums un reģistrācijas numurs)

SIA “Namejs Z” (Reģ. Nr40103930016)

6.

Pretendenta piedāvātā līgumcena

7845,00 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci euro) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis piemērojams atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām likmēm.

7.

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums

22.09.2017.

Dokumenti
NOLIKUMS
1. pielikums - Tehniskā specifikācija
VZD izdrukas
2. pielikums - Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā (forma)
3. pielikums - Apliecinājums par atbilstību pretendentu kvalifikācijas prasībām (forma)
4. pielikums - Tehniskais piedāvājums (forma)
5. pielikums - Finanšu piedāvājuma (forma)
6. pielikums - Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (forma)
7. pielikums - Iepirkuma līguma projekts

Lai saņemtu iepirkuma dokumentāciju, lūdzu aizpildiet formu.

SIA LVR Flote nodrošina, ka Jūsu norādītā e-pasta adrese tiks izmantota tikai atbilstoši iesniegšanas mērķim un netiks izpausta trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

LVR Flote
LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar sniegto pakalpojumu klāstu dod pienesumu Latvijas ostu konkurētspējai.
LVR Flote