Iepirkumi

Marķētas dīzeļdegvielas iegāde SIA „RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” kuģiem

Identifikācijas numurs
RBF_2017/10
Publikācijas datums
2017. gada 22. maijs
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Beigu datums
2017. gada 15. jūnijs, 10:00
Apraksts

Lai personīgi iesniegtu piedāvājumu, pretendentam iepriekš laicīgi jāvienojas ar Nolikumā norādīto kontaktpersonu par konkrētu iesniegšanas laiku un caurlaižu noformēšanu.

Rezultāti

PAZIŅOJUMS

 N.P.K.

 Nosaukums

 

 1.

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja  nosaukums un reģistrācijas numurs

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Rīgas brīvostas flote” Reģ.Nr.  40103321893

 2.

 Projekta nosaukums, ja tāds tiek piemērots,  kura ietvaros Iepirkuma procedūra veikta   (iepirkumiem ES fondu un citu ārvalstu finanšu  resursu finansēto projektu ietvaros)

 -

 3.

 Iepirkumu procedūras nosaukums un  identifikācijas numurs

 “Marķētas dīzeļdegvielas iegāde SIA  „RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE” kuģiem”

 (id. Nr. RBF_2017/10)

 4.

 Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

 SIA “Rīgas brīvostas flote” esošo kuģu  apgāde ar dīzeļdegvielu (bunkurēšanu)  piegādājot degvielu ar kuģi vai ar  autotransportu Rīgas brīvostas piestātnēs  atbilstoši tehniskajai specifikācijai

 5.

 Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt  iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos   (nosaukums un reģistrācijas numurs)

 EAST-WEST TRANSIT, Sabiedrību ar  ierobežotu atbildību, Reģ. Nr.  40003295522

 6.

 Pretendenta piedāvātā līgumcena

 119,00 euro/tonnā (viens simts  deviņpadsmit euro) bez PVN

 7.

 Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas  tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums

 2017.gada 15.jūnijs

Dokumenti
NOLIKUMS
1.pielikums - Tehniskā specifikācija
2.pielikums - Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā (forma)
3.pielikums – Apliecinājums par atbilstību pretendentu kvalifikācijas prasībām (forma)
4.pielikums - Bankas garantijas (paraugs)
5.pielikums - Apdrošināšanas sabiedrības garantija (paraugs)
6.pielikums – Marķētās dīzeļdegvielas darījumu saraksts (forma)
7.pielikums - Tehniskais piedāvājums (forma)
8.pielikums - Finanšu piedāvājuma (forma)
9.pielikums - Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (forma)
10.pielikums - Iepirkuma līguma projekts

Lai saņemtu iepirkuma dokumentāciju, lūdzu aizpildiet formu.

SIA LVR Flote nodrošina, ka Jūsu norādītā e-pasta adrese tiks izmantota tikai atbilstoši iesniegšanas mērķim un netiks izpausta trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

LVR Flote
LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar sniegto pakalpojumu klāstu dod pienesumu Latvijas ostu konkurētspējai.
LVR Flote