Iepirkumi

Gruntsūdens monitoringa aku tehniskā stāvokļa novērtēšana, uzturēšana un gruntsūdeņu kvalitātes mērījumu veikšana Rīgas brīvostas teritorijā

Identifikācijas numurs
RBF_2017/27
Publikācijas datums
2017. gada 10. jūlijs
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Beigu datums
2017. gada 10. augusts, 10:00
Apraksts

Lai personīgi iesniegtu piedāvājumu, Pretendentam iepriekš jāvienojas ar 1.2. punktā norādīto kontaktpersonu par konkrētu iesniegšanas laiku un caurlaižu noformēšanu.

Rezultāti

PAZIŅOJUMS

N.P.K.

Nosaukums

 

1.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas brīvostas flote” Reģ.Nr. 40103321893

2.

Projekta nosaukums, ja tāds tiek piemērots, kura ietvaros Iepirkuma procedūra veikta (iepirkumiem ES fondu un citu ārvalstu finanšu resursu finansēto projektu ietvaros)

-

3.

Iepirkumu procedūras nosaukums un identifikācijas numurs

„Gruntsūdens monitoringa aku tehniskā stāvokļa novērtēšana, uzturēšana un gruntsūdeņu kvalitātes mērījumu veikšana Rīgas brīvostas teritorijā”. (id. Nr. RBF_2017/27)

4.

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Gruntsūdens monitoringa aku tehniskā stāvokļa novērtēšana, aku uzturēšana un gruntsūdeņu kvalitātes mērījumu veikšana Rīgas brīvostas teritorijā, saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

5.

Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos (nosaukums un reģistrācijas numurs)

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (Reģ. Nr.40003282693)

6.

Pretendenta piedāvātā līgumcena

19 917.95 EUR (deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro un deviņdesmit pieci centi) bez PVN

7.

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums

15.08.2017.

Dokumenti
NOLIKUMS
1.pielikums - Tehniskā specifikācija
Monitoringa aku izvietojums
Analizējamie parametri
2.pielikums - Piedāvājuma dalībai iepirkuma procedūrā (forma)
3.pielikums – Apliecinājums par atbilstību pretendentu kvalifikācijas prasībām (forma)
4.pielikums - Bankas garantijas (paraugs)
5.pielikums - Apdrošināšanas sabiedrības garantija (paraugs)
6.pielikums - Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums (forma)
7.pielikums - Līguma projekts
8.pielikums - Finanšu piedāvājuma forma
JAUTĀJUMS UN ATBILDE

Lai saņemtu iepirkuma dokumentāciju, lūdzu aizpildiet formu.

SIA LVR Flote nodrošina, ka Jūsu norādītā e-pasta adrese tiks izmantota tikai atbilstoši iesniegšanas mērķim un netiks izpausta trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

LVR Flote
LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar sniegto pakalpojumu klāstu dod pienesumu Latvijas ostu konkurētspējai.
LVR Flote