Iepirkumi

Iznomāto teritoriju ikmēneša apsekošana

Identifikācijas numurs
RBF_2017/16
Publikācijas datums
2017. gada 28. marts
Tips
Atklāta iepirkuma procedūra
Beigu datums
2017. gada 28. aprīlis, 11:00
Rezultāti

PAZIŅOJUMS

 1.

 Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja  nosaukums un reģistrācijas numurs

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Rīgas brīvostas flote” Reģ.Nr.  40103321893

 2.

 Projekta nosaukums, ja tāds tiek  piemērots, kura ietvaros Iepirkuma  procedūra veikta (iepirkumiem ES fondu  un citu ārvalstu finanšu resursu finansēto  projektu ietvaros)

                               -

 3.

 Iepirkumu procedūras nosaukums un  identifikācijas numurs

 „Iznomāto teritoriju ikmēneša  apsekošana”

 Identifikācijas Nr. RBF_2017/16

 4.

Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

 Iepirkuma priekšmets ir iznomāto  teritoriju ikmēneša apsekošana,  izvērtējot zemes nomas līgumos iekļauto  apsaimniekošanas nosacījumu izpildi  saskaņā ar tehniskajā specifikācijā  (nolikuma 1.pielikums) noteiktajām  prasībām

 5.

 Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības  slēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo  vienošanos (nosaukums un reģistrācijas  numurs)

 Pamatojoties uz Pasūtītāja  norādījumiem, darba “Iznomāto teritoriju  ikmēneša apsekošana” izpilde tiek  deleģēta Pasūtītājam, kā rezultātā  līgums par iznomāto teritoriju ikmēneša  apsekošanu netiks slēgts.

 6.

 Pretendenta piedāvātā līgumcena

                                 -

 7.

 Lēmuma par iepirkuma līguma  slēgšanas tiesību piešķiršanu  pieņemšanas datums

                        08.06.2017

Dokumenti
NOLIKUMS
1.pielikums - tehniskā specifikācija
2.pielikums - Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā (forma)
3.pielikums - Apliecinājums par atbilstību Kandidātu kvalifikācijas prasībām (forma)
4.pielikums - Pakalpojumu darījumu saraksts (forma)
5.pielikums - Personas, uz kuras iespējām Kandidāts balstās, apliecinājums
6.pielikums - līguma projekts
Atbilde uz uzdoto jautājumu

Lai saņemtu iepirkuma dokumentāciju, lūdzu aizpildiet formu.

SIA LVR Flote nodrošina, ka Jūsu norādītā e-pasta adrese tiks izmantota tikai atbilstoši iesniegšanas mērķim un netiks izpausta trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

LVR Flote
LVR Flote ir uzticams, stabils un pieredzējis uzņēmums, kas ar sniegto pakalpojumu klāstu dod pienesumu Latvijas ostu konkurētspējai.
LVR Flote